За асоциацията

С Решение № 1/ 11/02/2011г. по фирмено дело № 728/2010 на Софийски градски съд е регистрирана "Асоциация на дружествата със специална инвестиционнацел" (АДСИЦ/ SIPCA).

Асоциацията е представителна организация на дружествата, получили лиценз по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Ръководството на АДСИЦ се състои от петчленен управителен съвет, като за председател на УС на Асоциацията е избран Борис Борисов, Изпълнителен директор на „Софарма Имоти" АДСИЦ.

Основните цели на АДСИЦ са:

  • да защитава професионалните и икономически интереси на своите членове;
  • да повишава познанието и разбирането по всички въпроси, отнасящи се до инвестирането в недвижими имоти и вземания, както в средите на капиталовия пазар, така и сред частните инвеститори, медиите и всички останали фактори, които оказват влияние върху капиталовия и имотния пазари;
  • да разяснява и пропагандира основните принципи на инвестиционния процес в България;
  • да предлага и защитава пред компетентните държавни органи проекти за промени в нормативната уредба на дружествата със специална инвестиционна цел, на инвестиционния процес и на фондовия пазар, с оглед създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи инвеститорите в България и правата на членовете на Асоциацията;
  • да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между дружествата със специална инвестиционна цел - членове на Асоциацията, за утвърждаване доброто име на Асоциацията и на нейните членове;
  • да съдейства и за повишаване на професионалната квалификация на служителите и сътрудниците на своите членове, както и за създаването на информационна среда по проблемите на дружествата със специална инвестиционна цел, и инвестиционния процес.

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ