Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел

Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел

   На 16.02.2011г. официално бе регистрирана Асоциация на Дружествата със специална инвестиционна цел – „АДСИЦ”.


   Учредителите на Асоциацията са „Агро Финанс” АДСИЦ, „Адванс Терафонд” АДСИЦ, . „Актив Пропъртис” АДСИЦ, „Фонд Имоти” АДСИЦ, . „И Ар Джи Капитал - 3” АДСИЦ, . „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, . „ПАРК” АДСИЦ, „Софарма Имоти” АДСИЦ, „Фонд за Недвижими Имоти България” АДСИЦ и „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ, като се планира развитие на асоциацията чрез асоцииране на нови членове.
   На проведеното учредително събрание бе определен петчленен управителен съвет, като за председател на Асоциацията бе избран Маню Моравенов, Изпълнителен директор и Председател на Съвета на Директорите на „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ.
   Основните цели на АДСИЦ са: да защитава професионалните и икономически интереси на своите членове; да повишава познанието и разбирането по всички въпроси, отнасящи се до инвестирането в недвижими имоти и вземания, както в средите на капиталовия пазар, така и сред частните инвеститори, медиите и всички останали фактори, които оказват влияние върху капиталовия и имотния пазари; да разяснява и пропагандира основните принципи на инвестиционния процес в България; да предлага и защитава пред компетентните държавни органи проекти за промени в нормативната уредба на дружествата със специална инвестиционна цел, на инвестиционния процес и на фондовия пазар, с оглед създаване по съответния законов ред на правила, защитаващи инвеститорите в България и правата на членовете на Асоциацията; да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между дружествата със специална инвестиционна цел - членове на асоциацията, за утвърждаване доброто име на асоциацията и на нейните членове; да съдейства и за повишаване на професионалната квалификация на служителите и сътрудниците на своите членове, както и за създаването на информационна среда по проблемите на дружествата със специална инвестиционна цел, и инвестиционния процес.


За повече информация:
Маню Моравенов
Председател на УС на „АДСИЦ”
Тел. 02/ 8199 103,
office@fpp.bg

 

BG REIT

Максимална цена (BGN)
Минимална цена (BGN)
Процентно изменение (%)
Последен отчет (BGN)
Информация в БФБ